robolab

大区版主组

[大赛规则] [2013年] 2013中国机器人大赛暨robocup公开赛规则打包下载无需登录直接点击链接下载 (回帖:2 查看:0)


文件名:2013中国机器人大赛暨robocup公开赛规则(10月25合肥)|分享码:VMOZC6J|管理密码:475290|下载地址:http://u.robotedu.org/?/file/view-VMOZC6J.html
(2013-6)

1 条管理记录 操作 积分 金币 备注 时间

robotlab 加精华 +10 +10 2013-8-27

robolab

大区版主组

直接点击链接即可下载  无需登录和注册
当然,做技术交流的话还注册个账号比较好 (2013-6)

ilinke

机器人二级

火钳留名 (2013-8)

游客组

快速回复 通知楼主